به عنوان نوآموزی کم‌تجربه مینویسم.

بدون هیچ ایده‌ی قبلی و بدون هیچ مخاطبی و البته بی معنا مینویسم.به امید اینکه کلمات،مخاطب خود را پیدا کنند و شاید معنایی بیابند.